3877/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón Nhạc trưởng Olivier Ochanine Fabrice, quốc tịch Hoa Kỳ, ca sỹ Soprano Rachelỉe Gerodias, quốc tịch Phillipines và nghệ sỹ đàn Harp Matsutomo Aya, quốc tịch Nhật Bản đến luyện tập và biễu diễn tại Việt Nam và tổ chức Chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 77.
Thời gian luyện tập: từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 01 năm 2015.
Thời gian biểu diễn: ngày 15,16 tháng 01 năm 2015 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Các nhà tài trợ đài thọ tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, tiền khách sạn cho các nghệ sỹ.
- Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chi tiền in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao, đi lại cho chỉ huy, soloist, tiền luyện tập, biểu diễn, lễ tân, đón tiếp và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên từ nguồn ngân sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cuc Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT,(1), NXĐ).10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác