3879/BVHTTDL-VHDT

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Đề nghị cấp (không thu tiền) Báo Văn hoá cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình và đề nghị Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Báo Văn hoá tham gia đề án cấp (miễn phí) phục vụ các đối tượng bạn đọc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng cụ thể như sau: Báo Văn hoá là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện tôn chỉ, mục đích là phản ánh các lĩnh vực về đời sống văn hoá xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chuyển tải các nội dung thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của một Bộ quản lý nhà nước có tính đa ngành, đa lĩnh vực, cụ thể là các lĩnh vực: Văn hoá, Du lịch, Thể dục thể thao và Gia đình. Trải qua hơn 50 năm xuất bản và phát hành rộng rãi, phục vụ bạn đọc cả nước, Báo Văn hoá đã thực sự là một kênh thông tin quan trọng, quen thuộc, gần gũi, được công chúng và dư luận xã hội hoan nghênh.

Báo Văn hoá đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển bền vững đất nước, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hoá xã hội ngày càng phong phú, tiến bộ, lành mạnh, thực sự là nền tảng tinh thần của nhân dân.

Thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước về việc hỗ trợ cung cấp thông tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, được sự quan tâm thiết thực của Chính phủ, từ năm 1999 đến nay, Báo văn hoá được lựa chọn là một trong số các Báo, Tạp chí xuất bản và phát hành phục vụ các đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số (Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2002 và Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Văn hoá đã không ngừng cải tiến nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đánh giá là tờ báo ngày càng chiếm được lòng tin yêu của đồng bào các dân tộc thiểu số Đặc biệt Báo Văn hoá đã chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ vùng các dân tộc thiểu số như xây thư viện cho huyện vùng cao, tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số thi đạt điểm cao vào các trường đại học, cứu trợ tiền, gạo, quần áo, vùng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng lũ lụt, đói rét,...giúp đồng bào giảm bớt khó khăn, đói nghèo, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn 2011-2015, Chính phủ có chủ trương tiếp tục lựa chọn một số tờ Báo, Tạp chí, cấp phát không thu tiền (theo cơ chế Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ) phục vụ đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhu cầu thụ hưởng văn hoá đọc của đồng bào các dân tộc. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành liên quan xem xét cho phép Báo Văn hoá tiếp tục được tham gia thực hiện chương trình của Chính phủ, cấp một số Báo, Tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo Báo Văn hoá thực hiện nghiêm túc theo tôn chỉ, mục đích đã qui định, tiếp tục cải tiến nội dung hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào các dân tộc./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

-  Bộ Tài chính;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Uỷ ban Dân tộc;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT,VHDT. Nh15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác