3879/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế (sau đây gọi tắt là Trường) về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và tình hình triển khai các dự án đầu tư. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, lãnh đạo và đại diện các khoa, phòng, ban chuyên môn của Trường.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và tình hình triển khai các dự án đầu tư, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Trường thành lập gần 7 năm và đã có quá trình xây dựng phát triển nhanh, thực chất, bước đầu tạo được uy tín xã hội, hình thành được thương hiệu.
2. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp cung cấp cho ngành du lịch khu vực miền Trung-Tây Nguyên; mục tiêu đào tạo của Trường gắn liền với sự phát triển của du lịch Việt Nam. Vì vậy, trong công tác giảng dạy, nhà trường cần phải tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Điều kiện để du lịch Việt Nam phát triển là gì?
a. Trong định hướng phát triển xây dựng và phát triển nhà trường phải nhắm đến xây dựng được thực lực, bảo đảm cung cấp cho xã hội những sản phẩm chất lượng cao, lời nói chất lượng cao và hành động chất lượng cao. Để bảo đảm thực hiện thành công định hướng phát triển này, nhà trường cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; vận dụng đầy đủ tinh thần 2 văn kiện nêu trên vào việc xây dựng và phát triển mọi mặt hoạt động của Nhà trường:
- Cơ sở vật chất giảng dạy hiện nay chưa hiện đại, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học nên cần phải tính toán huy động nhiều nguồn lực, kể cả các nguồn lực ngoài xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hiện đại.
- Đội ngũ giảng viên phải ngày càng được nâng cao hơn nữa về chất lượng.
- Giáo trình giảng dạy phải được đổi mới, học gắn liền với hành.
- Thiết bị dạy và học phải tiên tiến, hiện đại (cần chú ý đào tạo người sử dụng).
- Trường phải xây dựng mối liên kết với các trường khác.
- Trường phấn đấu tiến đến đào tạo theo nhu cầu xã hội. Để có cơ sở thực tế tham khảo, Trường cần tổ chức kiểm tra lại số học sinh đã tốt nghiệp những năm qua; trong đó cần thống kê tỉ lệ sinh viên có việc làm và làm đúng ngành nghề đào tạo.
- Về đào tạo ngoại ngữ: Trong bối cảnh năm 2015 hình thành cộng đồng ASEAN, Trường cần tăng cường chương trình dạy tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu tăng lên của nghề nghiệp và xã hội.
b. Miền Trung-Tây Nguyên nói chung và Duyên hải miền Trung nói riêng là địa bàn đứng chân và hoạt động của Trường, đồng thời là trung tâm du lịch tiềm năng của cả nước. Trường cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn khu vực miền Trung - Tây nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới.
c. Cơ chế, chính sách phát triển du lịch phải được hoàn thiện, bảo đảm được lợi thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, thu hút được đầu tư trong và ngoài nước.
d. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước phải được tổ chức tốt. 
đ. Trường cần phải thực hiện nhiều giải pháp để giữ gìn thương hiệu, đặc biệt, phải giữ vững và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy hơn nữa.
e. Trong điều kiện ngân sách cho đầu tư, kể cả đầu tư cho sự nghiệp giáo dục có nhiều khó khăn, Trường cần thích ứng và tích cực thực hiện phương châm “xã hội hóa”, xác định và lập các dự án kêu gọi đầu tư để huy động nhiều nguồn lực xã hội vào việc phát triển cơ sở vật chất của Trường.
3. Những nhiệm vụ cụ thể của Trường:
3.1. Cần tiến hành quy hoạch đào tạo cán bộ giảng dạy và quản lý, tầm nhìn 10 năm, 20 năm để đảm bảo hoạt động ổn định của bộ máy trong dài hạn.
3.2. Trường cần xác định rõ đào tạo nhân lực ngành du lịch chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển.
3.3. Do đứng chân trên vùng đất di sản, có bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, Trường cần gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt với địa phương sở tại để tạo thêm động lực cho sự phát triển của Trường.
3.4. Chú ý tới công tác xây dựng giáo trình giảng dạy bảo đảm chất lượng và thiết thực, bớt lý thuyết, tăng thực hành, tăng dạy làm người, gắn dạy chữ với dạy người.
3.5. Những năm qua hợp tác quốc tế của Trường đã đạt kết quả, hiệu quả cao. Trường cần khẳng định kết quả này để đẩy mạnh và mở rộng việc hợp tác quốc tế trong những năm tới; đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, tạo thêm nguồn lực phát triển Trường.
4. Về các dự án đầu tư:
4.1. Trường cần nghiên cứu sắp xếp lại 3 cơ sở, tránh sự dàn trải trong đầu tư sẽ dẫn đến hiệu quả sử dụng, quản lý tài sản thấp.
4.2. Đồng ý về chủ trương bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Trường từ kế hoạch năm 2015 trở đi để bảo đảm chi phí cho giai đoạn xây dựng và phát triển thành trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể để Bộ xem xét, phê duyệt theo quy định.
3. Đồng ý cấp 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng) trong kế hoạch năm 2015 để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Trung tâm thực hành và thẩm định kỹ năng nghề.
4. Đồng ý chủ trương xây dựng dự án phát triển Trường thành Học viện nghề Du lịch vào năm 2018 và tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Học viện nghề Du lịch Huế tại Khu vực Động Rùa, thuộc phường Thủy Dương và Động Chùa thuộc phường Thủy Phương (Khu vực Động Sầm), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và đưa vào kế hoạch 2016-2020 để triển khai thực hiện dự án. Trong đầu tư cần chú ý: Do đường vào dự án phải ngang qua đường sắt, Trường cần phối hợp với chính quyền Tỉnh và ngành đường sắt tính toán đầu tư cầu vượt đường sắt, vừa sử dụng cho nhu cầu của học viên, cán bộ nhà trường và vừa sử dụng cho nhu cầu dân sinh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác