3880/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo NETPAC Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (BGK NETPAC) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Asley Ratnavibhushana - Giám đốc Điều hành Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á - Chủ tịch;

2. Bà Martime Therouanne - Chủ tịch Liên hoan Phim quốc tế Vesoul chuyên về điện ảnh Châu Á - Thành viên;

3. Bà Phạm Nhuệ Giang - NSƯT, Đạo diễn, Công ty MTV Hãng phim truyện Việt Nam- Thành viên;
Điều 2. Ban Giám khảo NETPAC tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức xem phim và lựa chọn một tác phẩm xuất sắc nhất của Điện ảnh Châu Á để trao giải thưởng NETPAC.

Điều 3. Thù lao của Ban Giám khảo NETPAC là 500 USD/người, được trích trong dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.

Ban Giám khảo NETPAC tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục tr¬ưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục

trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; 
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác