3880/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Ngày 08 tháng 8 năm 2014, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc với Trường về tình hình giảng dạy và thực hiện dự án đầu tư mở rộng trường 6 tháng đầu năm 2014. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và lãnh đạo các khoa, phòng, ban chuyên môn của Trường.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường báo cáo tình hình giảng dạy và tình hình thực hiện dự án đầu tư mở rộng Trường, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Nhìn chung, Trường đã duy trì tốt nền nếp giảng dạy và học tập; có nhiều cố gắng trong công tác tuyển sinh năm học mới trong điều kiện lĩnh vực giáo dục có nhiều thay đổi về quy định thi cử, tuyển sinh.
2. Để phù hợp với đường lối phát triển giáo dục mới, trường cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, rà soát lại đội ngũ làm công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành, cần có giải pháp để nâng cao chất lượng; xem lại nội dung chương trình, giáo trình, giáo án các bộ môn giảng dạy để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tinh thần đổi mới mà Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, cần tăng dạy thực hành, giảm lý thuyết; dạy cả chuyên môn và dạy làm người.
3. Về công tác giải tỏa, đền bù: Trường phối hợp chặt chẽ với Ban Giải tỏa đền bù số 3 và Hội đồng giải phóng mặt bằng tiến hành khẩn trương công tác giải tỏa, đền bù đối với 70 hộ dân còn lại và hoàn thành công tác này trước cuối năm 2014. Về kinh phí giải tỏa, đền bù, trước mắt, Trường làm việc với Ban Giải tỏa đền bù số 3 và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị cho tạm ứng 2 đợt. Đợt I, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2014: 3 tỷ đồng (Ba tỷ đồng), đợt hai, sau khi hoàn thành đợt I: 3,8 tỷ đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng). Bộ đồng ý cấp trả 6,8 tỷ đồng (sáu tỷ tám trăm triệu đồng) trong thời gian từ nay đến cuối năm và trả trực tiếp cho Ban Giải tỏa Đền bù số 3.
4. Về thanh toán khoản nợ 67,8 tỷ đồng (Sáu mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng) cho các nhà thầu giai đoạn I, đề nghị Trường phối hợp với các nhà thầu, lập báo cáo khối lượng đã hoàn thành để Bộ giải quyết trong thời gian tới.
5. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định thu hồi 4,8ha, thuộc diện tích đã giao thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Trường để làm khu tái định cư chung cho một số dự án, trong đó, có bố trí tái định cư cho 100 hộ dân diện giải tỏa thuộc Dự án của Trường. Kinh phí giải tỏa đền bù cho 4,8ha này là 3,5 tỷ đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Trường cần làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng để làm rõ phần chi phí giải tỏa, đền bù theo nguyên tắc: Trường chịu kinh phí giải tỏa đền bù tương ứng với phần diện tích bố trí tái định cư (trong số 4,8ha) cho 100 hộ dân diện giải tỏa thuộc Dự án của Trường và đề nghị Thành phố hoàn trả lai kinh phí đã thực hiện giải tỏa, đền bù ngoài diện tích bố trí cho 100 hộ dân diện giải tỏa thuộc Dự án của Trường.
6. Năm 2015 kết thúc giai đoạn I của Dự án mở rộng trường, đồng ý ghi kế hoạch năm 2015: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) để xây dựng sân điền kinh trung tâm theo dự án đã được phê duyệt. Riêng về ký túc xá cho sinh viên xếp hạng đầu tư ưu tiên sau đầu tư sân điền kinh trung tâm, Trường cần tiến hành vận động xã hội hóa để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
7. Để tiếp tục triển khai công trình xây dựng Dự án mở rộng trường trong những năm sau năm 2015, Trường cần lập Dự án giai đoạn II trình Bộ để phê duyệt và đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 của Bộ.
8. Đồng ý cấp 02 tỷ đồng (hai tỷ đồng) để Trường xây dựng lại giáo trình giảng dạy.
9. Đồng ý với đề xuất của Trường về việc thành lập Trung tâm đào tạo sau Đại học. Đề nghị Trường xây dựng đề án trình Bộ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.              
 
Nơi nhận:                                                                      
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác