3881/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo “Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại -2011’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2428/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức "Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại - 2011’’ vào trung tuần tháng 11 năm 2011 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo "Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại - 2011" tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, gồm:

1. PGS.TS Trần Trí Trắc - Trưởng ban.

2. NSND. Lê Huy Quang - Ủy viên.

3. NSƯT. Ngọc Chung - Ủy viên.

4. NSƯT. Quốc Chiêm - Ủy viên.

5. NSƯT. Thanh Trầm - Ủy viên.

Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi quá trình Liên hoan, chấm điểm các vở diễn tham dự Liên hoan theo Quy chế chấm điểm đã quy định, bảo đảm tính khách quan và chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác