3881/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo phim ngắn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo phim ngắn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Vinh Sơn - NSƯT, Đạo diễn, Công ty TNHH MTV Hãng phim Giải phóng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh Việt Nam - Chủ tịch;

2. Ông Martin Delisle - Nhà quay phim, Nhà biên kịch, Thành viên Ban sơ tuyển phim Liên hoan phim ngắn quốc tế Montreal, Canada - Thành viên;

3. Bà Chalida Uabumrungjit - Nhà văn, Nhà nghiên cứu điện ảnh, Giám đốc Liên hoan phim ngắn và Video Thái Lan - Thành viên;

Điều 2. Ban Giám khảo phim ngắn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức xem phim và lựa chọn những tác phẩm phim ngắn và cá nhân xuất sắc nhất để trao giải theo Điều lệ của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.

Điều 3. Thù lao của Ban Giám khảo phim ngắn là 1000 USD/người, được trích trong dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.

Ban Giám khảo phim ngắn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; 
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác