3881/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các thành viên sau:
1. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phùng Huy cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
3. Ông Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
6. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;
7. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Ủy viên;
9. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên;
10. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;
11. Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
12. Ông Lê Duy Khánh - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Ủy viên;
13. Ông Lê Ngọc Định - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên;
14. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
15.  Ông Đỗ Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;
16. Ông Bùi Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả;
17. Ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Ủy viên;
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Bộ theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến Bộ xem xét, công nhận thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác của cá nhân có tác dụng ảnh hưởng đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cử Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TĐKT, TKV.50.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác