3882/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích chùa Thúy Lĩnh, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 7066/UBND-VX ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân thảnh phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ tnrơng lập dự án tu bố, tôn tạo di tích chùa Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Thúy Lĩnh đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn ngân sách của quận Hoàng Mai.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt vả tố chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quán, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quán, tu bô di tích chùa Thủy Lĩnh./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL. TP Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH,NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác