3882/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến đối với việc thu phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1136/SVHTTD- KHTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc cho ý kiến đối với việc thu phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi, về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Khu Chứng tích Sơn Mỹ, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là nơi tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ giết hại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 54/VHQĐ ngày 29 tháng 4 năm 1970.
Theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí, mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa tùy theo điều kiện thực tế, quy mô, hình thức hoạt động tổ chức thăm quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa nhưng phải đảm bảo nguyên tắc đối với người lớn, mức thu không quá 40.000 đồng/lần/người, trẻ em mức thu không quá 20.000 đồng/lần/người. Do vậy, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí thăm quan Khu Chúng tích Sơn Mỹ là đúng với quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính và phù hợp với mức thu phí của một số tỉnh thành phố đã quy định.
Tuy nhiên, theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính thì thẩm quyền quyết định về phí, lệ phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, trước những ý kiến đề xuất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về việc không thu phí thăm quan Khu Chứng tích Sơn Mỹ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan và giải trình làm rõ Khu Chứng tích Sơn Mỹ đã được đầu tư thông qua Chương trình MTQG về văn hóa, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ đầu tư nâng cấp tổng thể toàn bộ khu di tích. Trong tình hình ngân sách Nhà nước còn khó khăn việc quy định thu phí thăm quan để chi trả tiền lương đối với cán bộ quản lý khu di tích và có nguồn kinh phí để bảo tồn, tu bổ di tích nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch trong và ngoài nước tới thăm quan là điều cần thiết.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c):
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, KHTC, QK.06.
a

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác