3883/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Mẫu Âu Cơ, xã Miền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Phúc đáp Công văn số 4067/UBND-VX2 ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ một số hạng mục của di tích đền Mẫu Âu Cơ thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ các hạng mục: Làm cửa võng Hậu cung; xây dựng nhà bia di tích; tu sửa ao sen; xây dựng cổng chùa Linh Phúc; hạng mục tường bao tu bổ theo hiện trạng đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Về tổ chức thực hiện: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thăng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ một số hạng mục của di tích đền Mẫu Âu Cơ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác