3884/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang tham dự “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngảy 24 tháng 5 năm của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào giai đoạn 2012-2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Công tác phía Nam đón và bố trí chương trình làm việc cho đoàn đại biểu chính thức Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào (03 thành viên) do đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông Thứ trưởng dẫn đầu sang thăm Việt Nam và tham dự “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”.
Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2014.
Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Lào: chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế, bảo hiểm cho đoàn.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu các chi phí gồm: tặng phẩm, phiên dịch, tiêu vặt cả đợt cho trưởng đoàn 2.000.000đ/người và các thành viên 1.000.000đ/người, chiêu đãi đoàn đại biểu chính thức Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và các thành viên, nghệ sỹ tham gia Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam (có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng), chi phí đi lại, ăn, ở, công tác phí theo quy định cho cán bộ, chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế đi tháp tùng và các chi phí khác liên quan (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2014 của Cục Hợp tác quốc tế).
- Cục Công tác phía Nam chi: ăn, ở và phương tiện đi lại nội địa cho đoàn, tham quan, lễ tân đón đoàn, mời cơm thân.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trương Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác