3885/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 5477/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc giao Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, thuộc Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch tống thế bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số: 5838/BKHĐT-LĐVX ngày 4/9/2014), của Bộ Tài chính (Công văn số: 14375/BTC-ĐT ngày 9/10/2014), của Bộ Xây dựng (Công văn số: 2192/BXD-QHKT ngày 11/9/2014), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số: 4264/BTNMT-TCMT ngày 2/10/2014) và của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số: 29/HĐDSVHQG-VP ngày 23/9/2014), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Chùa và Am Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài cao trên 500m, đây là quần thế di tích ghi dấu nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật và là thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm. Chùa Hồ Thiên nằm trên núi Trù Phong cao trên 300m, là cụm di tích nơi ghi dấu tu hành của Pháp Loa - Tố thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm và các vị cao tăng. Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách khi đến thăm di tích, nhất là đối với người cao tuổi, các cháu nhỏ, thương binh, người tàn tật... các Bộ và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đều có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên (trong khu vực bảo vệ II khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều) bằng nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước. Trong trường hợp, việc xây dựng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cần lưu ý:
- Nhà ga và khu dịch vụ chỉ xây dựng ngoài khu vực báo vệ 1của di tích.
- Hạn chế quy mô và khống chế chiều cao các công trình, kết hợp trồng cây xanh ngăn cách để không làm ảnh hưởng đến di tích và môi trường cảnh quan di tích.
- Tuân thủ các quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở ý kiến của các Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý về chủ trương bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên vào quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Chính phủ;
-Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT; Hội đồng DSVH quốc gia;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, KHTC, DSVH, TĐT.17.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác