3885/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng các trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "XÂY DỰNG CÁC TRẠM VỆ TINH CỦA NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006-2010 và Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010;

Căn cứ công văn số 135/EK-CV ngày 01/10/2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học EK về việc thẩm định Danh mục tối thiểu của 01 trạm vệ tinh.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 09/02/05/ĐS-HN ngày 19/2/2009 về thẩm định giá trang thiết bị trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 302A/RTTR-VVHNTVN ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Xây dựng các trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam" với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mới 08 trạm vệ tinh và bổ sung thiết bị cho 03 trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

2. Nội dung đầu tư: Xây dựng mới 08 trạm vệ tinh và bổ sung thiết bị còn thiếu cho 03 năm theo cấu hình đã được phê duyệt lắp đặt của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể. Việc đầu tư các trạm Vệ tinh nhằm thu thập, ghi chép đưa về trạm những di sản văn hoá phi vật thể của địa phương giới thiệu cho công chúng và du khách, đồng thời chuyển dữ liệu về Ngân hàng dữ liệu Trạm còn có nhiệm vụ tiếp nhận các sản phẩm văn hoá phi vật thể từ Ngân hàng dữ liệu để giới thiệu cho công chúng và du khách nhằm giới thiệu các loại hình di sản văn hoá của Việt Nam.

3. Địa điểm đầu tư:

a/ Xây dựng 08 trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại các địa điểm:

3.1. Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3.2 Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh .

3.3. Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá, 206 Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

3.4. Bảo tàng Chăm, thành phố Đà Nẵng.

3.5. Khu di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3.6. Bảo tàng tỉnh Kon Tum, 170A Bà Triệu, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3.7. Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, số 04 đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3.8. Bảo tàng tỉnh Cần Thơ, số 06 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

b/ Bổ sung thiết bị còn thiếu cho 03 trạm theo cấu hình đã được phê duyệt lắp đặt của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại các địa điểm:

3.9 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam, 12A Thái Phiên, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3.10. Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3.11. Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Quốc lộ I, Phường Tân Phong, thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng Nai.

4. Chủ đầu tư: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Quy mô và yêu cầu về thiết bị:

Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu đi sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam có các phòng được trang bị cấu hình thiết bị chính, tối thiểu như sau:

6.1. Phòng biên tập:

a) Các thiết bị đầu vào của dữ liệu: Máy quay phim DVcam: 01 cái; Máy ghi âm kỹ thuật số: 01 cái; Máy chụp ảnh kỹ thuật số: 01 cái; Các đầu ghi: HDV 01 cái, DV/DVD/HĐ: 01 cái; Đầu đọc: CD/DVD/VCR: 01 cái; Màn hình kiểm tra 14": 01 cái; Loa kiểm tra: 01 cái.

b) Các thiết bị lưu trữ dữ liệu: Máy chủ (Server): 01 cái; Máy dựng hình biên tập: 01cái.

6.2. Phòng trình chiếu phục vụ cộng đồng:

-Máy chiếu màn hình lớn, Projector…

-Thiết bị âm thanh: Tăng âm, loa, micrô, bàn Mixer. . .

-Các thiết bị, phụ kiện kèm theo.

6.3 Phòng trình chiếu phục vụ cá nhân truy cập, khai thác dữ liệu: Hệ thống máy vi tính cá nhân (màn hình 17"): 05 bộ.

- Các thiết bị, phụ kiện kèm theo.

7. Phương thức quản lý dự án:

7.1. Đối với Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam:

a) Tổ chức mua, lắp đặt trang thiết bị 08 trạm vệ tinh và bổ sung thiết bị còn thiếu cho 03 trạm theo cấu hình đã được phê duyệt lắp đặt của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể, phương thức mua được đấu thầu rộng rãi; Kinh phí thuê tư vấn đấu thầu được lấy trong kinh phí chi cho hoạt động sự nghiệp văn hoá thông tin của Viện.

b) Đào tạo cán bộ quản lý, vận hành các Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu theo đề nghị về nhân sự của địa phương.

c) Cung cấp các dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể cho trạm.

d) Kiểm tra hoạt động theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất.

7.2. Đối với địa phương có Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu:

- Bố trí các phòng có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lắp đặt vận hành thiết bị theo qui định và 05 nhân viên đủ trình độ để quản lý vận hành các Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu.

- Tổ chức hoạt động của Trạm và bố trí kinh phí hàng năm để quản lý vận hành, bảo quản, kiểm tra, giám sát hoạt động; Báo cáo định kỳ theo qui chế của Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu.

8. Vốn đầu tư: 31Tỷ đồng. (Ba mươi mốt tỷ đồng).

8.1. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá để mua, lắp đặt trang thiết bị, đào tạo cán bộ quản lý, vận hành:

 

 

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Lạng Sơn :

3.500 triệu đồng.

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Bắc Ninh:

3.500 triệu đồng.

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Thanh Hoá:

3.500 triệu đồng

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Hà Tĩnh:

3.500 triệu đồng

-Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Đà nẵng:

3.500 triệu đồng.

-Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Kon Tum:

3.500 triệu đồng.

-Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Lâm Đồng:

3.500 triệu đồng.

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Cần Thơ

3.500 triệu đồng.

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Quảng Nam:

1.000 triệu đồng

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Quảng Ninh:

1.000 triệu đồng.

- Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu tại Đồng Nai:

1.500 triệu đồng

 

Điều 2. Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quyết toán nguồn kinh phí được cấp và bàn giao tài sản (Phần thiết bị) của Trạm vệ tinh cho địa phương được hưởng lợi sử dụng và quản lý theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như điều 31

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

- Lưu: VT. KHTC,VB 20;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác