3886/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương tôn tạo nhà khách di tích chùa Long Diêm, TP Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 1937/SVHTT&DL-QLDT ngày 24/6/2014 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương tôn tạo nhà khách di tích chùa Long Diêm thuộc xã Liên Mạc, huyện Mê Linh.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
1. Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc tôn tạo nhà khách di tích chùa Long Diêm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa đế phát huy giá trị của di tích. Việc lập, trình duyệt và tố chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hôi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Để hạn chế làm thay đối không gian và cảnh quan di tích, phương án tôn tạo xây dựng mới nhà khách cần điều chỉnh theo hướng: Dịch chuyến công trình về phía sau Tam bảo sao cho đầu hồi của công trình không vượt quá hiên của Tiền đường, đồng thời chỉ làm bậc tam cấp vả bờ nóc công trình phải đảm bảo thấp hơn bờ nóc Tam bảo.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương tôn tạo nhà khách di tích chùa Long Diêm để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh thực hiện theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác