3887/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngô, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3378/SVHTT&DL-QLDT ngày 14 tháng 10 nám 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bố, tôn tạo di tích đình Ngô, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Dư lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bố, tôn tạo di tích đình Ngô, bao gồm các nội dung: Tôn tạo nghi môn, bình phong; xây dựng mới tả mạc (nhà sắp lễ), nhà thủ từ phụ trợ, nhà đế kiệu, tường rào bảo vệ, cấp, thoát nước và phòng cháy, chữa cháy di tích.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu phương án chuyển nhà vệ sinh sang xây dựng tại khu vực nhà đế kiệu; Nhà thủ từ và nhà phụ trợ nên xây dựng chung thành một công trình (Tường hồi của công trình xây dựng tách khỏi tường hậu cung của đình).
- Toàn bộ sân phía trước đình lát cùng một chủng loại gạch Bát.
- Bổ sung phương án chiếu sáng nội thất nhà tả mạc phù hợp hơn thay cho phương án sử dụng đèn lồng chiếu sáng nội thất công trình.
- Thuyết minh Dự án cần bố sung tình hình quản lý, sử dụng di tích, đánh giá tác động môi trường và phần căn cứ pháp lý cần bỏ Nghị định số 92/2002/NĐ- CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vì đã hết hiệu lực thi hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Dự án và tố chức lấy ý kiến của nhân dân địa phương, sau đó triến khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác