3888/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thấm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - Tốp tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban quản lý Vịnh Hạ Long
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 748/BQLVHL- DA ngày 15/10/2014 của Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị thẩm định, thỏa thuận Báo cáo kinh té kỹ thuật công trình: Xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - Tốp trên đảo Ti - Tốp, Vịnh Hạ Long (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - Tốp tại khu vực bến đón khách phía Đông đảo Ti - Tốp, bao gồm: Hạ giải một số công trình hiện trạng; lát bệ tượng đài bằng đá Granite; nâng nền, lát sân bằng gỗ và đá tự nhiên; xây dựng nhà soát vé, bồn hoa, đoạn kè đá phía Nam đảo vả hạ tầng kỹ thuật.
Ban quản lý Vịnh Hạ Long cần chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung vào hồ sơ bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích, căn cứ pháp lý: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, lược bỏ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh năm 1984 vì đã hết hiệu lực thi hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban quản lý Vịnh Hạ Long biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác