3888/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn cùng các nghệ sỹ Nga trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nghệ sỹ Nga tổ chức lên lớp, luyện tập và biểu diễn trong khuôn khổ chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010.

Thời gian: từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Địa điểm: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Kinh phí:

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu mọi chi phí tổ chức lên lớp, luyện tập, biểu diễn, bồi dưỡng các nghệ sỹ của Nhạc viện và chi phí liên quan khác (lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2010 của Nhạc viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác