3888/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 589/CV-SVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2011, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 2130/XHNV-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khai quật tại di tích Gò Non Sấu, xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/11/2011 đến ngày 25/12/2012.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Phụ trách khai quật: GVC Nguyên Xuân Mạnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội .

Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng Hùng Vương giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết qua của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ (02b);

-TĐHKHXHNV, QHQGHN (02b);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác