3889/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thấm định Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế Quy hoạch tổng thế bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9657/UBND- VX ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định thỏa thuận Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thống nhất Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế Quy hoạch tổng thể báo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xấ Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Tổng diện tích đất dự kiến lập quy hoạch là 52,62ha (trang 20 của Thuyết minh), tuy nhiên, diện tích khảo sát địa hình được đề xuất khoảng 6,1 ha (trang 12) là chưa thỏa đáng. Do đó, cần nghiên cứu, tăng diện tích khảo sát để đảm bảo tính khả thi của đồ án quy hoạch.
- Cần bổ sung thời hạn quy hoạch và căn cứ pháp lý: Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bố, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến đế Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc lập Quy hoạch tống thế bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác