3889/KH -BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH tổ chức Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về du lịch cho cán bộ giáo viên, giảng viên các trường du lịch

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích: Nâng cao, cập nhật kiến thức về phát triển nhân lực du lịch, chương trình khung, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường du lịch.

1. 2. Yêu cầu:

Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực Thông qua việc tổ chức Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về du lịch cho giáo viên các cơ sở đào tạo về du lịch trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công tác xây dựng chương trình không và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Từ đó các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của Ngành.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BÁO CÁO VIÊN

2.1. Thời gian: Dự kiến thời gian khoá học kéo dài 03 ngày (2,5 ngày trên lớp và 0,5 ngày khảo sát thực tế) vào tuần thứ 4 của tháng 11/2010.

2.2. Địa điểm : Tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

2.3. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo du lịch trong cả nước.

2.4. Nội dung: Khoá bồi dưỡng tập trung cung cấp một số kiến thức chủ yếu như sau:

Cập nhật các kiến thúc về chính sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch về phát triển nhân lực du lịch

Các văn bản quản lý nhà nước về du lịch như các quy định về thành lập, nâng cấp trường; mở mã ngành, nghề đào tạo; đăng ký hoạt động dạy nghề; chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh, tốt nghiệp…

- Quy trình, nguyên tắc và kinh nghiệm phân tích nghề, phân tích công việc để xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia áp dụng Chương trình khung Quản trị Khách sạn để xây dựng chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn

- Thực trạng và yêu cầu chất tượng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

2.5. Báo cáo viên: Dự kiến sẽ mời các báo cáo viên:

1- TS. Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2- TSKH.Trần Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

3 - TS. Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đảng Nghề Du lịch Huế

4- 01 Tổng giám đốc khách sạn

(Các báo cáo viên sẽ trình bày các chuyên đề theo Chương trình gửi kèm theo)

3. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về du lịch trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng;

-Văn phòng Bộ;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, ĐT, ĐTT (09).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác