388/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp với Vụ Kế hoạch, Tài chính về việc mua sắm, cải tạo, nâng cấp Rạp hát, trụ sở làm việc và thiết bị của các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 06 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với Vụ Kế hoạch, Tài chính về việc Nhà hát Tuồng Việt Nam xin chủ trương mua sắm, nâng cấp sửa chữa Rạp hát Hồng Hà; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xin chủ trương cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Mỹ thuật; Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh xin nâng cấp thiết bị Xưởng âm thanh. Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo 03 đơn vị xin chủ trương; đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo về đề nghị của các đơn vị, Bộ trưởng kết luận:

1. Về đề nghị của Nhà hát Tuồng Việt Nam:

Đồng ý về chủ trương mua sắm, lắp đặt, cải tạo hệ thống ghế khán giả và cải tạo khu nhà vệ sinh Rạp hát Hồng Hà;

Nhà hát Tuồng Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trình lãnh đạo Bộ. Nhà hát cần lựa chọn mẫu ghế đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

2. Về đề nghị của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:

Đồng ý về chủ trương cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Mỹ thuật thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trình lãnh đạo Bộ.

3. Về đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh:

Đồng ý về chủ trương nâng cấp hệ thống thiết bị Xưởng âm thanh của Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh;

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh hoàn thiện hồ sơ, thụ tục theo đúng quy định trình lãnh đạo Bộ.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thẩm định; phối hợp với đơn vị trình lãnh đạo Bộ xem xét.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị xin chủ trương: Vụ KHTC; Cục ĐA, Cục NTBD;

- Lưu: VT, VP(THTT), NQQ (15).

 

                                                          

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác