3892/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VụTVĐT Đào mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Hỗ trợ việc tổ chức Hội thảo Đào tạo ngành Gia đình học trong các trường VHNT

Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Tại Quyết định số 1388/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Và Gia đình và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo "Đào tạo ngành Gia đình học trong các trường thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật". Ban Tổ chức Hội thảo đã thống nhất tổ chức Hội thảo vào ngày 28 tháng 11 năm 2011 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có khoảng trên 200 đại biểu tham gia, gồm đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và có đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; các phóng viên báo, đài trung ương và địa phương…

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để việc tổ chức Hội thao “Đào tạo ngành Gia đình học trong các trường thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật’’ thành công./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng  Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

-Lưu: VT, ĐT, KT (6).

.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác