3893/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG KT, CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG, Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn về tiến độ soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật do đơn vi chủ trì

Sáng ngày 01/11/2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ  trì buổi làm việc với lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn về tiến độ soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì. Cùng dự họp có đại diện Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Điện ảnh và Cục Nghệ thuật biểu diễn báo cáo tình hình soạn thảo văn bản của đơn vị mình, Thứ trưởng kết luận:

Hai đơn vị phải tích cực, chủ động hơn trong việc soạn thảo các văn bản được giao, đảm bảo quy trình, chất lượng và thời hạn trình theo đúng quy định.

Về một số văn bản cụ thể cần chú ý thực hiện như sau:

1. Đối với Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giao kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu sản xuất phim, mua bản quyền phim bằng ngân sách nhà nước (do Cục Điện ảnh chủ trì) và Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp hoạt động biểu diễn nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước (do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì), đơn vị chủ ta phải xây dựng được đơn giá cho từng lĩnh vực, đảm bảo văn bản khi ban hành phải có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Cần phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp liên tịch soạn thảo các văn bản này để ban hành theo đúng quy định.

2. Cục Điện ảnh lấy ý kiến góp ý của các Cục, vụ liên quan, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch ngành Điện ảnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Ban cán sự Đảng Bộ trước ngày 15/11/2010 để Bộ sớm trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chú ý các giải pháp thực hiện quy hoạch liên quan đến vốn, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực phải đảm bảo tính khả thi.

3. Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Bộ ký gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội xin ý kiến về việc xây dựng và ban hành Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn; chuyển đổi Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (Quyết định số 47/2004/BVHTT),

“Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp’’ (Quyết định số 87/2008/BVHTTDL) thành các Thông tư của Bộ,

Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);

- Cục ĐA, NTBD, PC;

-Lưu: VT, THTT, MN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác