3894/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích miếu Mậu Lương Hà Đông, Hà Nội.

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3033/VHTTDL- QLDT ngày 10/10/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tu bổ miếu Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (kèm theo hồ sơ đã được chỉnh sửa theo nội dung Công văn số 613/DSVH- DT ngày 03/10/2012 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích miếu Mậu Lương, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại bái, Hậu cung, tả hữu vu, phục hồi Tiền tế; tôn tạo sân và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá các cấu kiện hiện trạng của các hạng mục Đại bái, Hậu cung và tả hữu vu để lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt theo nguyên tắc bảo tồn tối đa cấu kiện gốc của di tích; tiếp tục sưu tầm tư liệu lịch sử, khai quật khảo cổ, thu thập thêm ý kiến nhân chứng để xác định quy mô của nhà Tiền tế. Nội dưng Báo cáo cần được công bố để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi phê duyệt.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng KTBT, TT Lê Khánh Hải

-Lưu: VT, DSVH, MNK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác