3894/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức “Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2012” tại tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2012” tại tỉnh Đồng Nai, gồm:

1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thành Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai - Ủy viên;

3. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2012” tại tỉnh Đồng Nai thành công.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn  theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục tr¬ưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác