3895/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao nhiệm vụ cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang, năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014”;
Căn cứ Kế hoạch số 2919/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014”.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện Trưng bày, triển lãm giới thiệu “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014.
Điều 2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp (không thường xuyên của đơn vị) năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, VHDT, H6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác