3896/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu (gia đình văn hoá; "Thôn văn hóa, "Làng văn hóa tập văn hóa", "Bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa" và tương đương,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2011 và thay thế các thủ tục số 2, 3 mục III; mục IV Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Chính phủ (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

-Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

-Các Sở VHTTDL;

-Lưu: VT, VP (KSTTHC), VHCS, NTH.115.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác