3899/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3899/BVHTTDL-DSVH ngày 24 tháng 10 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Đình Dị Nậu, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2954/VHTTDL-QLDS ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thẩm định nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Dị Nậu, bao gồm: Tu bổ các công trình đại đình, tiền tế, tả vu, hữu vu, xây dựng mới nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng chống cháy, cấp thoát nước.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý:

- Do Dự án đề xuất thay mới nhiều cấu kiện kiến trúc gỗ làm bằng gỗ tạp của toà tiền tế, vì vậy phương án thiết kế tu bổ công trình này cần được điều chỉnh theo hướng chỉ thay thế những cấu kiện kiến trúc gỗ không còn khả năng sử dụng; đối với những cấu kiện làm bằng gỗ tạp vẫn còn khả năng sử dụng thì đề xuất tái sử dụng lại công trình, sau khi tiến hành hạ giải sẽ xem xét phương án tu bổ cụ thể trên cơ sở ý kiến của hội đồng đánh giá theo quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thuyết minh Dự án cần bổ sung các nội dung về tình hình quản lý, sử dụng di tích; đánh giá tác động môi trường của Dự án; phương án bảo dưỡng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác