389/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ tổ nghề Kim Hoàn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 105/SVHTTDL- DSVH ngày 20/01/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thỏa thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ tổ nghề Kim Hoàn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo và chỉnh trang di tích). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nêu trên, bao gồm các nội dung: tôn tạo, chỉnh trang 02 phần mộ và sân vườn tổng thể; xây dựng nhà trưng bày bổ sung và hạ tầng kỹ thuật.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đổi tên hồ sơ thành: "Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo và chỉnh trang di tích Mộ tổ nghề Kim Hoàn Cao Đình Độ, Cao Đình Hương" để phù hợp với tên gọi di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia; công khai nội dung Báo cáo trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
- TT Đặng Thị Bích Liên;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác