389/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Hội thảo về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành VHNT

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1017/GDCN ngày 17/02/2004 về việc ban hành chương trình khung, ngày 10/10/2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin đã ban hành các chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa-Nghệ thuật thuộc các nhóm ngành: Âm nhạc, Kịch và kịch hát dân tộc, Múa, Mỹ thuật, Nghiệp vụ văn hóa.

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và ý kiến đề nghị của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa-Nghệ thuật" để lấy ý kiến của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật về 23 chương trình khung đã ban hành ngày 01/10/2004 của 05 nhóm ngành: Âm nhạc, Kịch và kịch hát dân tộc, Múa, Mỹ thuật, Nghiệp vụ văn hóa. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa-Nghệ thuật cho phù hợp với các văn bản pháp quy về giáo dục-Đào tạo và nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 3/2012

Địa điểm tổ chức: Thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo việc thực hiện chương trình khung của trường mình theo những nội dung sau:

1. Đánh giá chung việc thực hiện chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa-Nghệ thuật thuộc 05 nhóm ngành:

a) Nhóm ngành Âm nhạc, gồm 8 ngành: Sáng tác âm nhạc, Lý thuyết âm nhạc, Chỉ huy hợp xướng, Thanh nhạc, Nhạc cụ truyền thống, Nhạc cụ phương tây Piano, Violon.

b) Nhóm ngành Kịch và kịch hát dân tộc gồm 6 ngành: Nghệ thuật biểu diễn Chèo, Nghệ thuật biểu diễn Tuồng, Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế, Nghệ thuật biểu diễn nhạc kịch hát dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn kịch nói.

c) Nhóm ngành Múa, gồm 02 ngành: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc.

d) Nhóm ngành Mỹ thuật, gồm 02 ngành: Hội họa, Điêu khắc.

e) nhóm ngành Nghiệp vụ văn hóa, gồm 05 ngành: Thư viện, Bảo tàng, Phát hành xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch.

2. Những ưu điểm, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 23 chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc 05 nhóm ngành (cụ thể đối với từng ngành).

3. Đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các chương trình khung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập (cụ thể đối với từng ngành), như: Thời gian đào tạo; Đối tượng tuyển sinh; Khối lượng kiến thức bắt buộc: các môn văn hóa, các môn chung, các môn cơ sở và chuyên môn…

Báo cáo cần viết cô đọng, có những đánh giá, số liệu cụ thể để minh họa, báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), 51 Ngô Quyền, Hà Nội, trước ngày 06 tháng 3 năm 2012; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: kthuong71@yahoo.com.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (55).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác