3901/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 6 (ASEAN Paragames 6) năm 2011, tại Indonesia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 6 (ASEAN Paragames 6) tại Indonesia, từ ngày 12 tháng 12 đến ngay 21 tháng 12 năm 2011, gồm 164 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Về kinh phí:

2.1. Tổng cục Thể dục thể thao chi toàn bộ mình phí cho 13 thành viên có tên tại mục 1 danh sách kèm theo, bao gồm: tiền vé máy bay khứ hồi nội địa và quốc tế; tiền mua sắm dụng cụ, quần áo thi đấu, tiền may, sắm trang phục diễu hành, tiền mua các loại cờ, quà tặng của đoàn theo quy định, tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân, tiền hộ chiếu, lệ phí sân bay, bảo hiểm, thuốc bổ; tiền tiêu vặt, chi phí dịch vụ thông tin liên lạc, chi phí di chuyển nội địa tại Indonesia; chi bổ sung tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên tiền đồng lệ phí thi đấu và các khoản chi khác theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chi kinh phí cho các cán bộ huấn luyện viên, vận động viên thuộc đơn vị mình quản lý có tên tại mục II danh sách kèm theo, gồm: tiền vé máy bay khứ hồi nội địa và quốc tế, tiền mua sắm dụng cụ, quần áo thi đấu, tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân, tiền hộ chiếu, lệ phí sân nay, bảo hiểm, tiền tiêu vặt, chi phí dịch vụ thông tin liên lạc, chi phí di chuyển nội địa tại Indonesia, chi bổ sung tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên, tiền đóng lệ phí thi đấu và các khoản chi khác theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 3. Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả của Đại hội về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau một tuần kể từ ngày về nước.

Điều 4. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục, Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng, Vụ kế hoạch -Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ Ngoại giao;

-Bộ Công an;

-Lưu: VT, TCTDTT, Q (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác