3902/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3673/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Phượng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Ông Trịnh Ngọc Chung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

3. Ông Lê Đỗ Anh, chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.
4. Bà Lê Thuý Ngà, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

5. Ông Quản Văn Hải, cán bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

7. Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường  Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2010 chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động theo kế hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Như Điều 1,3;
- Lưu: VT, BCĐDS, TN(15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác