3904/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập dự án "Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QĐ11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QĐ11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và Nghị định 85/2009 NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 855/TTg ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai phần công việc "Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội".

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển Lãm tại Tờ trình số 472/TT-MTNATL ngày 16 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần Kiến trúc đô thị Việt Nam là đơn vị tư vấn lập dự án "Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội;

Điều 2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, Q12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác