3906/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc chủ trương xã hội hóa hạng mục sân tập Golf từ Khu liên hợp thể thao quốc gia

 Kính gửi: Tổng cục Thể dục Thể thao

Tổng cục Thể dục Thể thao có Công văn số 12/9/TCTDTT-TC ngày 13/10/2010 về việc xin chủ trương xã hội hóa hạng mục sân tập Golf tại Khu liên hợp thể thao quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau Golf là môn thể thao đang có xu hướng ngày càng phát triển và là nhu cầu xã hội ở Việt Nam, song cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện Golf còn thiếu.

Nhằm tạo điều kiện phát triển môn thể thao này và thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa của nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực thể thao; nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu Liên hợp thể thao quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương xã hội hóa hạng mục sân tập Golf tại Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Ngày 08/9/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3135/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở đơn vị sự nghiệp tại TP. Hà Nội. Theo đó, đề nghị cho phép liên doanh, hợp tác đầu tư một phần cơ sở nhà đất (phần diện tích khu thể thao ngoài trời) tại Khu liên hợp thể thao quốc gia để tạo cơ sở vật chất phục vụ nhân dân thủ đô Hà Nội. Ngày 25/10/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3750/BVHTTDL-KHTC đồng ý chủ trương điều chỉnh các bộ quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia tỷ lệ 1:2000.

Hạng mục sân tập Golf chưa có trong Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia tỷ lệ 1:2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đê nghị Tổng cục Thể dục Thể thao nghiên cứu và hướng dẫn Khu liên hợp thể thao quốc gia xem xét bổ sung hạng mục sân tập Golf vào điều chỉnh quy hoạch trên và hoàn thiện phương án xã hội hóa hạng mục sân tập Golf theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Khu liên hợp thể thao quốc gia;

-Lưu: VT, KHTC, TH (5)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác