3907/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng nhà ở trong khu vực khoanh vùng bảo vệ các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phổ Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được các Công văn số 1571 /VHTT&DL-BQLDT ngày 01/6/2015; số 1575/VHTT&DL-BQLDT ngày 01/6/2015; số 1574/VHTT&DL ngày 01/6/2015, số 1572/SVHTT&DL- QLDT ngày 01/6/2015, số 1573/VHTT&DL-BQLDT ngày 01/6/2015, số 1540/SVHTT&DL-QLDT ngày 29/5/2015, số 1539/SVHTT&DL-QLDT ngày 29/5/2015, số 1747/VHTT&DL-BQLDT ngày 15/6/2015 và số 2196/VHTT&DL-QLDT ngày 24/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội) đề xuất phương án xây dựng nhà ở, nhà làm việc trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II tại một số di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát lại khu vực bảo vệ của các di tích đã xếp hạng trên địa bàn thành phố nói chung và các trường hợp xin phép xây dựng nhà ở, nhà làm việc trong khu vực bảo vệ di tích tại các công văn trên nói riêng để đề xuất phương án di dời các hộ dân trong khu vực bảo vệ di tích hoặc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.
Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không giải quyết việc cấp phép xây dựng đối với các công trình dân dụng trong khu vực bảo vệ di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội biết, triển khai./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c):
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác