3907/QĐ/BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng và tổ chức biểu diễn Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 4081/KH-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tối ngày 29 tháng 6 năm 2015 kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tỉnh Hưng Yên.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt gồm: Xây dựng kịch bản, dàn dựng, luyện tập, biểu diễn, âm thanh ánh sáng, sân khấu, khán đài, màn hình LED và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.20
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác