3908/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương xây dựng hạng mục nhà Tả vu thuộc di tích đình Phụng Pháp, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3792/UBND- VH ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị thỏa thuận chủ trương xây dựng hạng mục nhà Tả vu thuộc di tích đình Phụng Pháp, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương xây dựng hạng mục nhà Tả vu thuộc di tích đình Phụng Pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà Tả vu thuộc di tích đình Phụng Pháp, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng hạng mục nhà Tả vu thuộc di tích đình Phụng Pháp ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c):
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, DSVH, LQV,09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác