3908/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3908/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại Paris, Cộng hoà Pháp thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công tại Quyết định số 4266/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2012, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp báo cáo tình hình hoạt động năm 2012, 9 tháng năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014 của Trung tâm và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp trong việc khắc phục khó khăn, bước đầu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức hoạt động từng bước trở thành địa chỉ văn hoá của Việt Nam tại Pháp. Tuy nhiên, do thiếu kế hoạch dài hạn, bài bản, quy chế hoạt động nên chưa tạo được thế chủ động ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực thi nhiệm vụ của Trung tâm.

2) Giao Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Trung tâm trong khắc phục khó khăn, xác định lộ trình và triển khai nhiệm vụ đảm bảo mục đích, yêu cầu.

3) Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp:

-  Xây dựng Đề án kiện toàn và phát triển của Trung tâm giai đoạn năm 2015 đến năm 2020, lấy ý kiến của các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 31/12/2013.

- Rà soát, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Trung tâm, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/11/2013.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát nguồn thu đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định

4) Về các đề xuất, kiến nghị cụ thể, đề nghị Trung tâm có Văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

 Cục HTQT, Vụ KHTC, Vụ TCCB, Vụ PC;

- TT Văn hoá Việt Nam tại Pháp;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác