390/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định phương án kiến trúc nhà số 18 phố Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4178/VHTTDL- QLDS ngày 15/12/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận phương án kiến trúc cải tạo nhà số 18 phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận phương án kiến trúc cải tạo nhà số 18 phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (giữ nguyên trạng lóp nhà phía ngoài để cải tạo, chỉnh trang; xây dựng mới lớp nhà phía trong, chiều cao 15m, mái lợp ngói hài hòa với hình thức lớp nhà phía ngoài).
Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan, trong quá trình xây dựng lớp nhà phía trong, cần lưu ý bảo vệ an toàn cho lớp nhà phía ngoài và quan tâm đầu tư cải tạo, chỉnh trang để bảo tồn lâu dài lớp nhà này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, chỉ đao các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ban QL Phố cổ Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác