3911/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình "Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, sân vườn, đường đi để chống úng ngập, chống xuống cấp cho Cơ sở II - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Tờ trình số 126/TTr-BTMTVN ngày 26 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình "Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, sân vườn, đường đi để chống úng ngập, chống xuống cấp cho Cơ sở II - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, sân vườn, đường đi để chống úng ngập, chống xuống cấp cho Cơ sở II - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

2. Chủ đầu tư: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

3. Mục tiêu đầu tư: phục vụ làm việc và bảo vệ kho hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Cải tạo, nạo vét, thông chảy hệ thống thoát nước hiện có,

- Xây dựng bổ sung tuyến thoát nước mới, xây hệ thống rãnh thoát nước ngầm và nước mặt, lắp đặt đường ống cống, hố ga, thay mới các nắp hố ga. Cải tạo lại hồ chứa và xây mới hố bơm.

- Cải tạo lại phần đường đi, sân vườn, tường đã xuống cấp nhiều do úng ngập. Thay thế cổng ra vào.

- Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị điện, nước.

- Lắp đặt một máy bơm nước thải và máy phát điện.

5. Địa điểm đầu tư Cơ sở II - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 95, ngõ 97, phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Hà Nội.

6. Diện tích đầu tư cải tạo nâng cấp: Diện tích hiện trạng của cơ sở II - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

7. Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình:

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình do Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng lập, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Á Châu thẩm tra.

8. Loại công trình, cấp công trình: Công trình nâng cấp, cải tạo.

9. Tổng mức vốn cải tạo, nâng cấp:

Tổng mức đầu tư (làm tròn): 5.839.046.000 đồng (năm tỷ tám trăm ba chín triệu bốn mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.380.446.357 đồng

-Chi phí thiết bị (tạm tính): 1.707.090.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 128.409.417 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 308.675.294 đồng

- Chi phí khác: 36.375.303 đồng

- Chi phí dự phòng: 278. 049.818 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2012;

Điều 2. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và đấu thầu bao gồm: lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức giám sát, quản lý dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2), TA.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác