3912/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3912/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ theo đề nghị tại Công văn số 138/CMNVN-HC ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam về việc tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn; Văn phòng Bộ đề xuất thành lập Ban Tổ chức trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí thực hiện huy động tối đa các nguồn xã hội hóa; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ địa điểm, âm thanh, ánh sáng biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (HCTC), HT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác