3912/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 củ Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 3039/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp Sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Căn cứ Kế hoạch 324/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Căn cứ Kế hoạch 325/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch xây dựng Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâỵ dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, tại 02 khu vực miền Bắc và miền Nam, cụ thế:
A. Miền Bắc:
1. Thời gian: Dự kiến Quý 1/2015.
2. Địa điểm: Dự kiến tỉnh Lào Cai, tỉnh Phú Thọ.
B. Miền Nam:
1. Thời gian: Dự kiến Quý 1/2015.
2. Địa điểm: Dự kiến tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, được trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, VHCS, NTH (16)+4.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác