3913/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc quảng cáo quảng bá du lịch Việt Nam trên tạp chí CNN Traveller

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-BVHTTDL ngày 5/7/2010 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 8 năm 2010 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đề án "Đăng quảng cáo quảng bá du lịch Việt Nam trên các tạp chí du lịch lớn quốc tế";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì việc thực hiện quảng cáo quảng bá du lịch Việt Nam trên Tạp chí quốc tế "CNN Traveller Asia Pacifie".

Điều 2. Kinh phí:

Thủ tục tiến hành việc đăng quảng cáo quảng bá đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ chi phí bao gồm thiết kế, bản quyền ảnh, biên tập nội dung, dịch tiếng Anh và chi phí quảng cáo được chi từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia 2010 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác