3914/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI: "Dấu ấn Thăng Long - Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2010  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI với chủ đề: "Dấu ấn Thăng Long - Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI với chủ đề: "Dấu ấn Thăng Long - Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam" gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Phó trưởng ban.

3 . Ông Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam, Uỷ viên.

4. Ông Trần Tình - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên.

5. Bà Hoàng Thị  Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

6. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

7. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

8. Ông Phạm Văn Thủy - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên kiêm Trưởng ban tổ chức.

Ban Tổ chức:

1. Ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Trưởng ban tổ chức.

2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Phó trưởng ban.

5. Bà Nguyễn Thị Minh Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

6. Ông Hồ Hữu Thời - Uỷ viên thường vụ Chánh văn phòng Hội Di sản văn hoá Việt Nam, Uỷ viên.

7. Bà Nguyễn Thị Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Di sản văn hoá Việt Nam, Uỷ viên.

8. Ông Nguyễn Đình Mạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

9. Ông Vũ Thanh Mai - Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội học sinh, sinh viên Việt Nam, Ủy viên.

10. Ông Đào Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

11. Bà Lê Thị Phượng - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

12. Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội, Ủy viên.

13. Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ủy viên.

14. Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Trưởng ban Gia đình và Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ viên.

15. Bà Đỗ Thị Hảo - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Uỷ viên.

16. Ông Giang Nguyên Thái - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Uỷ viên

17. Bà Nguyễn Thị Tịnh - Tổng biên tập Tạp chí Ẩm thực, Uỷ viên.

18. Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Uỷ viên.

19. Ông Đỗ Công Lừng - Trưởng phòng Thông tin tư liệu Thư viện Quốc gia Việt Nam, Uỷ viên.

20. Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Uỷ viên.

21. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên.

22. Ông Mai Sĩ Nhật - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Uỷ viên.

23. Ông Hoàng Nhuận Kỳ - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Triển lãm Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên.

24. Ông Trần Văn Dương - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Triển lãm Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên thư ký.

25. Bà Lê Thúy Nga - Phó Trưởng phòng Tài vụ Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các công việc có liên quan tới công tác tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI cùng các hoạt động hỗ trợ khác từ ngày 20 - 24/11/2010 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam theo đúng quy định của Nhà nước và kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1,4;

- Lãnh đạo Bộ;

-Lưu: VT, TLVHNTVN. TH.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác