3916/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2014

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 389/TB-VP ngày 26/8/2014 Văn phòng Bộ về thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê khánh Hải về việc triển khai thực hiện bình chọn 10 sự kiện văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Tổng biên tập Báo Văn hóa;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2014 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biếu năm 2014 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) có trách nhiệm xâydựng Quy chế, Kế hoạch và triến khai việc tố chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng quy định.
Điều 3. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng biên tập Báo Văn hóa, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT), TTH (35).
 
DANH SÁCH
BAN TỔ CHỨC BÌNH CHỌN 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2014

(Ban hành theo Quyết định số 3916/QĐ-BVHTTDL ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
1. Ông Trần Đăng Khoa - Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;
3. Ông Hoàng Dự - Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Đại Bàng - Tổng Biên tập Báo Du lịch - Phó Trưởng ban;
5. Ông Lương Trung Hiếu - Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa - Phó Trưởng ban;
6. Bà Chu Thị Thu Hằng - Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa - Phó Trưởng ban thường trực;
7. Ông Bùi Trung Kiên - Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
8. Ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
9. Bà Hồ Thị Kiều Anh - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Ngọc Vàng - Trưởng cơ quan đại diện Báo Văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phụ trách Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình Báo Văn hóa - Ủy viên;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác