3917/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 10 tháng 8 năm 2014, tại tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính; về phía tỉnh tỉnh Quảng Ngãi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 8 tháng năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi đối với công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Ngày 09 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề nghị Tỉnh sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nội dung của chương trình hành động cần chú ý tập trung cho xây dựng con người, phát triển văn hóa Quảng Ngãi đồng bộ, tương xứng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó chú trọng đến phát huy các giá trị di sản, phát triển du lịch, đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế của địa phương, trong tổng thể mối liên hệ vùng và cả nước. Tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
- Có cơ chế huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa; tăng cường nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư về công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích theo quy định; Chú trọng đến việc nâng cao đời sống văn hóa cơ sở.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vị trí và vai trò của công tác thể dục thể thao; quan tâm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 - Tích cực quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác thể dục thể thao: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Tập trung đầu tư, đào tạo các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao có thế mạnh của địa phương.
- Tập trung chỉ đạo việc cải thiện môi trường du lịch theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, tập trung xây dựng và hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch; tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng sản phẩm du lịch tâm linh, lễ hội, nghỉ dưỡng. Trước mắt chú trọng phát triển du lịch biển đảo, đưa Lý Sơn trở thành điểm nhấn của du lịch Quảng Ngãi. Tăng cường liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch. Chú trọng đào tạo nhân lực du lịch, phát huy nguồn nhân lực cộng đồng bản địa trong phát triển du lịch, hạn chế tính mùa vụ, không chuyên nghiệp trong phục vụ du lịch.
3. Về các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:
3.1. Về xây dựng các thiết chế: Khu liên hợp thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi: Đây là việc cần thiết, cấp bách, góp phần tạo điểm nhấn, diện mạo mới của tỉnh nói chung, thành phố Quảng Ngãi nói riêng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ đề xuất trên. Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ chỉ có ý kiến thoả thuận về sự cần thiết, quy mô công trình và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí đầu tư. Đề nghị tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, bố trí kinh phí trong danh mục kế hoạch trung hạn 2016-2020 để triển khai xây dựng các thiết chế trên, đồng thời thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân theo quy định.
3.2. Về bố trí các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, hạ tầng du lịch cho tỉnh trong thời gian tới: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét, báo cáo Bộ để hỗ trợ theo quy định. Trước mắt, trong năm 2015 sẽ bố trí xong phần kinh phí của Trung ương dành cho Khu bảo tồn Văn hóa Sa Huỳnh. Để phát huy hiệu quả Khu Bảo tồn văn hóa Sa Huỳnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư tuyến đường đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh vừa được đầu tư.
3.3. Giao Cục Di sản văn hóa: Xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quần thể di tích Khởi nghĩa Ba Tơ.
3.4. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Di sản văn hóa hướng dẫn tỉnh Quảng Ngãi tham gia cùng các tỉnh Nam Trung bộ lập hồ sơ trình UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các, đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác