391/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về điều chỉnh các quy hoạch của huyện Côn Đảo (Thông báo số 1238-TB/TU ngày 02/6/2014) và Công văn số 5902/UBND-VP ngày 18/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát để chỉnh sửa hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch nêu trên, cụ thể là:
- Thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích là 1.10,69ha (loại bỏ khu vực phục vụ du lịch, phát huy giá trị di tích, với diện tích 56,16ha ra khỏi phạm vi quy hoạch).
- Không đặt vấn đề phục hồi 260m kè biển trước nhà Công Quán.
- Việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật chỉ thực hiện trong khu vực di tích và tạo điều kiện đấu nối với khu vực lân cận.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến bằng văn bản, trước ngày 10/02/2015, đối với hồ sơ gửi kèm Công văn này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm hồ sơ);
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác