3920/TB-BVHTTDL

TLBT, VTVTổ chức cán bộ - Nguyễn Văn Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3920/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp nghe báo cáo về Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - thành viên Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Sau khi nghe Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo, ý kiến của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp rà soát, thống nhất những công việc, trách nhiệm giữa 02 đơn vị trong Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

2. Giao Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 2218/TTg-ĐMDN ngày 01/12/2011 và Công văn số 1147/VPCP-ĐMDN ngày 21/02/2013 của Văn phòng Chính phủ, gồm một số nội dung sau:

2.1. Đối với doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước:

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khảo sát, đánh giá toàn diện các Nhà xuất bản trực thuộc Bộ để xây dựng phương án sắp xếp, hợp nhất các Nhà xuất bản trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2.2. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tổ chức lại:

a. Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam: thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 773/TTg-ĐMDN ngày 31/5/2013, cổ phần hóa gắn với xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

b. Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Thắng Lợi:

- Giữ nguyên phần vốn nhà nước, thu hút nguồn lực đầu tư để thành lập công ty cổ phần; cần lựa chọn đối tác có ngành nghề kinh doanh phù hợp và có khả năng phối hợp cùng Khách sạn Thắng Lợi đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh; trong đó lưu ý giữ nguyên người lao động và quan tâm đến quyền lợi của cán bộ, công nhân viên.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Công ty lập phương án sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp trên cơ sở Công ty phải chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư và cùng nhà đầu tư xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp trình Bộ trong quý IV/2013.

2.3. Đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa:

- Tập trung đẩy mạnh công tác cổ phần hóa trong giai đoạn 2013-2014 cho các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, có đủ điều kiện cổ phần hóa.

- Yêu cầu các doanh nghiệp (tại Hà Nội) còn vướng mắc về đất đai phải tập trung làm việc với Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2014 và cổ phần hóa doanh nghiệp ngay sau khi vấn đề đất đai được xử lý xong.

- Các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, hoạt động có hiệu quả (có khả năng thu được lợi ích cao khi phát hành cổ phiếu) và các doanh nghiệp thuộc ngành nghề đang gặp nhiều khó khăn (sản xuất phim) sẽ tiến hành cổ phần hóa trong năm 2015.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ thành lập đoàn công tác đến làm việc với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Phát hành sách và văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi để xem xét hình thức sắp xếp doanh nghiệp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2.4. Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng bán doanh nghiệp:

Đồng ý về chủ trương đối với đề nghị của Công ty Phát hành sách Khu vực II, giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính để xử lý dứt điểm việc bán đấu giá doanh nghiệp trong tháng 10/2013.

 2.5. Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa:

Kiên quyết yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp lập Hồ sơ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp từ Bộ về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ:

- Nghiên cứu, xác định mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ theo hướng tách vai trò quản lý của Chủ tịch HĐTV với Tổng Giám đốc (Giám đốc) tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và đặc thù  như: Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam, Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng, Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Công ty TNHH MTV In Trần Phú;

- Xây dựng quy hoạch nhân sự lãnh đạo của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ trình Lãnh đạo Bộ (nghiên cứu nhân sự tại chỗ hoặc điều động nhân sự bổ sung cho các doanh nghiệp này).

4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục đôn đốc và thực hiện xong việc phê duyệt quyết toán dự án “Cải tạo nâng cấp phim trường và cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng” trong năm 2013.

5. Một số vấn đề liên quan đến Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam:

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc và điều động cán bộ cho vị trí Kế toán trưởng tại Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam; điều động bà Thái Minh Thu-Trưởng phòng Dịch vụ và sản xuất phim Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam về công tác tại Văn phòng Bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính tạm thời dừng toàn bộ hoạt động đầu tư đối với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Các thành viên BĐMPTDN;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, KHTC, VP (THTT), VVD.35

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác