3921/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1579/SVHTTDL- DA ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Thanh Hóa về việc đề nghị thoả thuận Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt, Sau khi xem xét nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 659/DSVH-DT ngày 19 tháng 9 năm 2012,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Nghè Vẹt do Công ty Cổ phần Bảo tồn Di sản văn hoá lập tháng 9/2012 (phương án 2), bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà Tiền Điện, Trung Điện, cổng Nghè, Phục hồi Thượng Điện; Xây dựng mới cổng tứ trụ, bình phong, bãi đỗ xe, lầu hoá vàng, nhà dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ VHTTDL lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

Để phù hợp với mục tiêu và nội dung, thống nhất đổi tên dự án thành Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Nghè Vẹt.

- Phần thuyết minh của dự án: Đề nghị bổ sung phần báo cáo đánh giá những lần tu bổ, chống xuống cấp cho di tích của những năm trước đây. Các hoạt động sinh hoạt lễ hội diễn ra thường niên tại di tích, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo. Đặc biệt, cần thuyết minh về mối liên hệ giữa di tích lịch sử văn hoá Nghè Vẹt và các di tích trong vùng để có phương án khai thác, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Cần bổ sung phần khảo tả chi tiết về chất liệu, chủng loại vật liệu và mức độ hư hỏng của từng bộ phận, hạng mục của di tích. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuyết minh kỹ về phương án chống mối, đề nghị bổ sung phương án chống mối nền; phương án chống cháy.

- Về quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo:

+ Do chưa có đầy đủ căn cứ khoa học nên không đặt vấn đề xây dựng mới nhà Tả vu, Hữu vu, giếng Nghè và quán nước cây đa.

+ Đề nghị làm rõ sự cần thiết phải làm hạng mục bia lẫn di tích (hạng mục 14), nếu thật sự cần thiết thì cần dịch chuyển hạng mục này ra vị trí phù hợp.

+ Hạng mục nhà vệ sinh (hạng mục 12) cần dịch chuyển ra phía sau khu vực di tích, không nên để ở bãi đỗ xe.

- Tu bổ nguyên trạng Trung Điện, không bổ sung mới hàng cột hiên phía sau của công trình này. Chỉnh sửa phần thuyết minh tại bản vẽ hiện trạng hạng mục này (về số gian, trang trí bờ nóc, bờ chảy).

- Đánh giá chi tiết hiện trạng của hệ thống của Tiền Điện, từ đó đề xuất phương án làm mới hệ thống cửa Tiền Điện, Trung Điện.

- Bổ sung cơ sở khoa học để xác định số gian của hạng mục Thượng Điện.

- Phương án thiết kế cổng tứ trụ cần điều chỉnh theo hướng xây kín nối giữa cột trụ giữa và cột trụ ngoài và nghiên cứu bổ sung trang trí đề tài truyền thống trên hai bức tường. Xem xét lại việc đắp vữa ngói ống trên tường rào.

- Bổ sung bản vẽ mặt cắt dọc hiện trạng tổng thể. Số liệu về kích thước và mức độ hư hỏng của các cấu kiện trên bản vẽ.

- Bổ sung bản vẽ thiết kế nhà bao che phục vụ thi công cho hạng mục Tiền Điện và Trung Điện.

- Bổ sung bản vẽ phòng chống cháy cho tổng thể khu di tích.

- Phần dự toán: Đề nghị rà soát bóc tách các phần công việc, nội dung công việc được áp dụng đơn giá chuyên ngành, những nội dung chỉ được áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản thông thường. Tính toán lại những khoản chi phí cho phù hợp như giá gỗ, chân tảng, nội thất, đồ thờ. . .

- Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo, phục dựng các hạng mục di tích gốc, cụ thể là Tiền Điện, Trung Điện, Thượng Điện, Tứ trụ. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa căn cứ vào ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai xây dựng thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định (có gửi kèm quyết định phê duyệt dự án) và bố trí vốn./

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Lê Khánh Hải (để b/c);

-Cục Di sản văn hóa;

-UBND tỉnh Thanh Hóa;

-Lưu: VT, KHTC, PT (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác